ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับเรา

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในโลกปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัว ผ่านการสร้างระบบส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ชักจูงให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจและสนใจที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินการ วิจัยพัฒนาเชิงวิชาการและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานให้ทันท่วงที เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคม และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารในองค์กรเพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร การทำงาน รวมทั้งดำเนินชีวิต ดังนั้นประเทศไทยที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีความต้องการการกำหนดทิศทาง การวางแผนกรอบนโยบาย การพัฒนากำลังคน ตลอดจนการสร้างนวัตกร เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง อันเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการก้าวสู่โลกอนาคต โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน จึงได้เกิดขึ้นด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีทีมคณาจารย์จากหลากหลายสังกัดที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ให้ความร่วมมือสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครอบคลุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกกระแสความสนใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และความตระหนักรู้ให้กับประชากรไทยที่โดยมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สั้นและกระชับ ซึ่งจะเน้นให้เกิดการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะทางประชากรที่หลากหลายได้

โดยคณะผู้จัดทำขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ (อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา) จากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน และโรงเรียน ดังต่อไปนี้

   หลักสูตรเพื่อเด็กและเยาวชน (AI101-104):
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
     สถาบันวิทยสิริเมธี
     สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
     Massachusetts Institute of Technology
     University of California Berkeley

   หลักสูตรเพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป (AI201-209):
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     สถาบันวิทยสิริเมธี
     สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
     สำนักดาต้าอนาไลติกส์ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
     มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศแห่งหนานจิง
     สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
     Freak Lab: Futuristic Research Cluster of Thailand
     MIT Media Lab

   หลักสูตรเพื่อธุรกิจ (AI301-309):
     บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
     บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
     บริษัท InsightEra จำกัด
     บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
     บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด
     ธนาคารแห่งประเทศไทย
     บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
     บ. เจเวนเจอร์ส จำกัด
     บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
     บริษัท Ztrus
     บริษัท Bizcuit Data and Research Solution
     CT ASIA ROBOTICS CO., LTD
     บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
     บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
     บริษัท InsightEra จำกัด
     บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
     บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด
     ธนาคารแห่งประเทศไทย
     บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง