ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับเรา

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในโลกปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัว ผ่านการสร้างระบบส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ชักจูงให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจและสนใจที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินการ วิจัยพัฒนาเชิงวิชาการและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานให้ทันท่วงที เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคม และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารในองค์กรเพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร การทำงาน รวมทั้งดำเนินชีวิต ดังนั้นประเทศไทยที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีความต้องการการกำหนดทิศทาง การวางแผนกรอบนโยบาย การพัฒนากำลังคน ตลอดจนการสร้างนวัตกร เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง อันเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการก้าวสู่โลกอนาคต โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน จึงได้เกิดขึ้นด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีทีมคณาจารย์จากหลากหลายสังกัดที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ให้ความร่วมมือสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครอบคลุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกกระแสความสนใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และความตระหนักรู้ให้กับประชากรไทยที่โดยมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สั้นและกระชับ ซึ่งจะเน้นให้เกิดการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะทางประชากรที่หลากหลายได้

โดยคณะผู้จัดทำขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ (อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา) จากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน และโรงเรียน ดังต่อไปนี้

   หลักสูตรเพื่อเด็กและเยาวชน (AI101-104):
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
     สถาบันวิทยสิริเมธี
     สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
     Massachusetts Institute of Technology
     University of California Berkeley

   หลักสูตรเพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป (AI201-203):
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     สถาบันวิทยสิริเมธี
     สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

   หลักสูตรเพื่อธุรกิจ (AI301-306):
     บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
     บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
     บริษัท InsightEra จำกัด
     บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
     บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด
     ธนาคารแห่งประเทศไทย
     บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง