1. บทที่ 1: แนะนำบทนำปัญญาประดิษฐ์

  2. บทที่ 2: ปัญญาประดิษฐ์และสมองมนุษย์

  3. บทที่ 3: ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรในมุมมองของทัวริ่ง

  4. บทที่ 4: การพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

  5. บทที่ 5: ประเภทต่างๆของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

  6. บทที่ 6: ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

  7. บทที่ 7: ประโยชน์และข้อพึงระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์