1. บทนำ

  2. บทที่ 1: การเรียนรู้คืออะไร

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 2: Artificial Neural Network (ANN)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 3: Deep Neural Network (DNN)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  5. บทที่ 4: กิจกรรมที่ 1 ชุดข้อมูลไอริส

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  6. บทที่ 5: กิจกรรมที่ 2 ระบบแนะนำภาพยนตร์

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  7. บทที่ 6: กิจกรรมที่ 3 TensorFlow Playground

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว