1. บทที่ 1: อะไรคือ "AI" หรือ "ปัญญาประดิษฐ์"

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  2. บทที่ 2: ประวัติของปัญญาประดิษฐ์

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 3: รูปแบบของปัญญาประดิษฐ์และระดับการเรียนรู้ของเครื่อง

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 4: การประยุกต์ใช้ AI และผลกระทบต่อสังคม

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว