1. บทนำ

  2. บทที่ 1 : การแทนองค์ความรู้

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 2 : เทคนิคการค้นหาข้อมูล

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 3 : ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว