1. บทนำ

  2. บทที่ 1: ความรู้เบื้องต้นของการจัดกลุ่มและการจำแนกประเภท

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 2: Decision Tree, Random Forest, และ LDA

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 3: Logistic Regression

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  5. บทที่ 4: SVM และ Neural Network

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  6. บทที่ 5: Similarity และ k-Nearest Neighbor (kNN)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  7. บทที่ 6: การจัดกลุ่มของข้อมูล

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว