1. บทที่ 1: วิวัฒนาการในการเล่าเรื่องของมนุษย์

    2. บทที่ 2: ความสำคัญของบริบทในการสื่อสารด้วยข้อมูล

    3. บทที่ 3: การเลือกรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

    4. บทที่ 4: การเตรียมภาพข้อมูลให้สบายสมองและดึงดูดความสนใจ

    5. บทที่ 5: เทคนิคในการออกแบบองค์ประกอบภาพสำหรับการนำเสนอข้อมูล

    6. บทที่ 6: เทคนิคการในการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล