1. บทที่ 1: บทนำสู่ PyTorch (Introduction to PyTorch)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  2. บทที่ 2: Tensor: พื้นฐาน และ การทำงาน (Tensor: Basic & Operations)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 3: ข้อมูล: ชุดข้อมูล และ การนำเข้าข้อมูล (Data: Dataset & DataLoader)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 4: การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นด้วย PyTorch (Linear Regression with PyTorch)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  5. บทที่ 5: โครงข่ายประสาทเทียมด้วย PyTorch (Neural Network in PyTorch)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  6. บทที่ 6: ตัวอย่างการใช้งานจริง (Example of Real World Application)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว