1. บทที่ 1: ข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิม

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  2. บทที่ 2: บทนำปัญญาประดิษฐ์ที่มีตัวตน (Embodied AI)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 3: ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่มีตัวตนบนแฟลทฟอร์ม

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 4: ตัวอย่างสถานการณ์ในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่มีตัวตน

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  5. บทที่ 5: การใช้ระบบฮอร์โมนจำลองในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว