1. บทที่ 1: บทนำการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยทำการวินิจฉัยทางการแพทย์

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  2. บทที่ 2: กรณีศึกษาการคัดกรองด้วยภาพถ่ายแมมโมแกรมเพื่อวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 3: การตั้งคำถามวิจัยแบบมีโครงสร้างและจุดประสงค์ของงานวิจัย

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 4: การค้นหาแหล่งข้อมูลและกำหนดตัวแปรในงานวิจัย

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  5. บทที่ 5: การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายแมมโมแกรมด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  6. บทที่ 6: การแปลและอภิปรายผลการวิจัย

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว